Kategorier
Herstedøster kirke Herstedøster sogn Kirke sogne, Kirker og Kirkegårde København Par forhold Sjælland Smørum herred Stamtræ

Ole and Kirsten Hansen

Ægteskab
Begyndelse årsag:
Gift
Ophørt årsag:
En part Død
Noter
Offentlige:

Den 4-10-1861 i Kirken, Ungkarl og Gaardmand Ole Hansen af Vanløse 40 Aar, Indskrivning den 3 Oktober 1861.
Pigen Kirsten Pedersdatter af Herstedøster 24 Aar
Forlover: Gmd. Anders Bertelsen i Rødovre, Gmd. Peder Sørensen af Herstedøster.
Under Tillysning ifølge Kongebrev af 30 September 1861.

Children of Ole Hansen and Kirsten f. Pedersdatter Hansen:

Name Gender Birth Date Death Date
Søren Hansen M 1869-09-15 1946-02-26
Karen Kirstine Berthine Hansen F 1870-11-08 1935-11-19
Hans Peder Hansen M 1863-03-07 1942-07-27
No data Udøbt Barn, Tvilling til Hans M 1863-03-07 1863-03-07
Carl Christian Hansen M 1865-04-28 1883-03-29
Peter Hansen M 1867-04-25 0000-00-00
Karen Christine Marie Hansen F 1868-08-29 1868-10-16
Kategorier
Aner Historie

Kongebrev

Vi Frederik den Sybende

af Guds Naade Konge til Danmark, de Venders og Gothers,

Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarken,
Lauenborg og Oldenborg.

GJØRE VITTERLIDT: At Vi, efter derom allerundersanigst gjort Ansøgning og Begjering, Allernaadigst have bevilget og tilladt, saa og herved bevilget og tillade, at

Gaardmand Ole Hansen af Vandløse By og Pigen Kirsten Pedersdatter af Herstedøster Sogn udi Vort Land Sjælland.

Maae, uden Foregaaende Lysning fra Prædikestolen, hjemme i Huset sammenvies, af hvilken Præst de det begjere og dertil kunne formaae, dog hvilken det ellers tilhørte, Fattige og andre vedkommende have erholdt deres lovlige Betaling, ligesom og Vielsen skal forrettes af en til en vis Menighed beskikket Præst som bør staae til Ansvar for Forretningens Gyldighed i Henseende til Formen, og tillige paasee, at Intet befinders, som Ægteskabet lovligen kunde forhindre.

Betales med 16 Rigsdaler 5 Mk.

Givet i Vor Kongelige Residetsstad Kjøbenhavn, den 30 September 1861

Uder Vort Kongelige Segl

Efter Hans Kongelige Mejestæts allernaadigste Befaling.

Vielse-Brev for Gaardmand OLE HANSEN af Vandløse By og Pigen KIRSTEN PEDERSDATTER af Herstedøster Sogn.

Kategorier
Aner Historie

Slægten fra Herstedøster og dens Historie

Om min Bedstemoder Kirsten Pedersdatters Slægt, kan jeg fortælle, idet jeg har afskriftaf Gaardens Papirer, de blev udlaant mig af min Moders Fætter, Martin Pedersen af Herstedøster, til Oversættelse fra den gamle skrift. Og han fortalte at det var det eneste der blev reddet, da den gamle gaard nedbrændte under anden Verdenskrig, de laa i et Jernskrin i et skorstendsrum.
Det er derfor muligt at berette, om de forskellige Ejere og Slægtninge der har haft Gaarden.

Gaarden tilhørte Kongen og er en halvgaard, den havde da Matr. Nr. 14 af Herstedøster By og Sogn, med 8 tdr. 2 skp. 1/2 alb. Krk. Det første skøde fra kongen, udstedes og underskrives den 16 Juli 1766, til den i Gaarden boende Bonde Niels Hansen. Niels Hansen var gift med den tidligere Ejer Jens Nielsens Enke Appolone Albrechtsdatter, og havde i dette Ægteskab en Datter Kirsten Nielsdatter. Appolones tredie Ægteskab er med Landsoldat Peder Pedersen, og der udstedes Skøde til ham den 30 December 1772. I dette tredie Ægteskab er ingen Børn.

Da Peder og Appolone som ældre gaar paa Aftægt, oprettes et nyt Skøde til en ny Landsoldat Peder Pedersen, men paa Betingelse af at han ægter Appolones Datter Kirsten Nielsdatter, hvad han saa gør og faar Gaarden, og betaler den fastsatte Købesum af, tre hundrede Krigsdaler Caurent, samt Aftægt til de to gamle.
Skøde er af 20 November 1790 og tinglæst den 22 November.

Den 13 Marts 1795 opretter Kirsten Nielsdatter og Peder Pedersen Testamente, der staar blandt. “Uden i dette vort Ægteskab at efterlade os Livsarvinger, Skal den efterlevende beholde alt vores tilhørende fælles Boe og Ejendele, rørendes og urørenden af hvad Navn nævnes.

Den 13 Marts 1800 blev Københavns Skifteret sat, i det Peder Pedersen Gaardman af Herstedøster, anmeldt at hans Svigermoder ved Navn Appolone Albrets Datter er for omtrent 2 a 4 Uger siden ved døden afgangen. Hvorfor han nu vilde afgøre med afdøde Appolone Albrets Datters Arvinger deres tilkommende Arvelod, dem ved hendes dødelige Afgang tilsagte 40 Rd.
Kompaenaten (Peder Pedersen) forklarede paa Rettens Tilspørgende, at den afdøde Kone Appolone Albrets Datter havde været 3 gange gift. Hendes første Ægteskab var med afdøde Jens Nielsen, af dette Ægteskab avlede hun en Datter Anna Jensdatter, dift med Peder Nielsen, som Deres fødte Værge.
Denne Forretning blevi Overensstemmelse saaledes delte

1. Drengebarn Jens Pedersen 27 Aar tillægges 1/2 Parten ad de 20 Rd. med 10 Rd.
2. Det andet Drengebarn Albert Pedersen 15 Aar 1/2 Part 10 Rd. hvorfor Husm. Peder Nielsen kvitere for den mindresarige.

Gaarden faar efter forfattet ny jordebog Aar 1800 Matr. Nr. 18 Efter Peder Pedersens død gifter Kirsten sig igen.

Tirsdag den 12 Februar 1805 blev ægteviede i Herstedøster Kirke, Unkarl Søren Larsen fra Avedøre, og Kirsten Nielsdatter, afgangne Peder Pedersens Enke i Herstedøster

Kirsten og Søren Larsens Søn Peder Sørensen overtager Gaarden efter dem, men her ligger ingen Papirer elle skøde, ij heller Aftægts Papirer om denne overtagelse.

Den 14-4-1829 gifter Peder Sørensen sig 22 1/2 Aar gl., der staar Gaardmandssøn hos sin Fader Gmd. Søren Larsen i Herstedøster, med Inger Bertelsdatter 23 Aar, Tjenestepige hos md. Jacob Sørensen i Herstedøster. (jeg mener Jacob og Peder er Brødre).
Inger er selv født i Herstedøster, og Datter af Husm. og Hjulmand Hans Bertelsen og Hustru Jørgensdatter.

Af deres Børn har jeg fundet disse
Lars Pedersen født 11-7-1832
Kirsten Pedersdatter født 23-5-1837
Søren Pedersen født 20-8-1839 død 3-11-1829
Søren Pedersen født 14-9-1840
Ole Pedersen født 22-2-1843
Mette Pederdatter født 7-4-1845
Maren Pedersatter født 10-6-1847
Johanne Pedersdatter født 10-6-1847 død 5-11-1847

Kirsten Nielsdatter dør den 13-6-1841 78 Aar og 8 Mdr. gl.
Søren Larsen dør den 7-7-1843 79 Aar gl.

Peder Sørensen faar Skøde paa Gaarden den 29 Januar 1840, faa Aar før Forældrene dør, hvilket fremgaar af Købekontrakt mellem Peder Sørensen og Sønnen Ole Pedersen. I Peder og Oles Handel er Købesummen akkorderet til 7200 Kr. for Løsøre, og 24800 Kr. for fast Ejendom samt Aftægt til Forældrene, som maa siges af være ret saa krævende, idet Peder Sørensen forlanger ny Aftægtbolig opført, hvis han og Konen ikke finder sig tilfreds i den gamle. Ved Ole Pedersens Overtagelse har Gaarden faaet nyt Matr. Nr. og er nu Matr. Nr. 19a og 19b samt 20c, efter Tilkøb af to Parceller, den har nu af Hartkorn ialt 7 tdr. 6 skp. 2 fjk. Skødet underskrives 23 november 1877 og tinglæses den 3 September 1878.

Peder Sørensen dør den 12-8-1878 72 Aar gl., og hans Kone Inger Bertelsdatter dør den 31-3-1879 72 1/2 Aar gl.

Efter Ole Pedersens alt for tidlige død, drev hans Enke Maren Nielsdatter Gaarden videre ved sine to Sønners Hjælp. Maren var Datter af Gmd. i Risby, Niels Pedersen og Hustru Marie Pedersen, og de var Ejere af Østbakkegaarden i Risby.

Der var to Sønner i Ole og Marens Ægteskab, den ældste Niels Peder Pedersen, indgiftede sig i den klods på af Fødegaarden liggende Nabogaard, men blev ret tidlig Enkemand, han giftede sig ikke senere.

Den yngste Søn Martin Pedersen giftede sig og fik Fødegaarden, ogsaa hans Kone døde tidligt, og hans Moder holdt Hus for ham, da hun døde giftede Martin sig igen.

Under anden Verdenskrig brændte begge Gaardene for dem ved Ildpaasættelse, og Gaardenes Jorde blev udstykket til Gartnerrier og Gaardspladsenes bebygget med Parcelhuse.

Niels Peder Pedersen er siden død i Rødovre, men Martin Pedersen lever endnu i sit Hus i Glostrup (Februar 1980)

Ole Hansen

Om Ole Hansen min Bedstefader, og hvis Efterkommere dette Register omhandler, har der ad min Moder og hendes søskende ingen meddelese om hans sælgt været, og jeg tror ikke nogen af hans Børn har kendt dertil, udover at han var født paa Stevns, og at hans Fader var Fæstebonde under Gjordslev Gods.
Derimod er der fortalt mig flere Historier om ham og hans Virke, som dog ikke høre med her i vort Slægtsregister.
Jeg skal nu prøve at nedfælde hvad jeg har fundet, og begynde med hvad jeg vidste paa Forhaand. Det var at han var født paa Stevns, havde været Mælkekusk paa Vintappergaarden i Kg. Lyngby, og med Flid og Sparsommelighed faaet købt en mindre Landejendom i Vanløse ved København.

I Folketællingslisten af 1860 for Vanløse Brønshøj Sogn

4 Gaard
Ole Hansen 39 Aar gl. født i Frøslev Stevns
Husholderske: Kirsten Andersdatter f. i Herlev Sogn
Tjenestefolk: Søren Johansen f. i Lyngby Sogn
Tjenestefolk: Jens Jensen f. i Brønshøj Sogn

Kirsten Andersdatter er Oles Søsterdatter.

Saa vidste jeg hvor Ole var fra, og begyndte af søge efter ham i Frøslev, men da jeg ikke kendte hans Fødselsdag eller hans Forældres Navne, opdagede jeg at der var 3 Børn ved Navn Ole Hansen, fra omkrig de AQar hvor min bedstefader maatte være født. Jeg ledte længe, indtil jeg i Holmens Sogns Kirkebog fandt hans Søs og Begravelse, der Staar.

Ole Hansen død den 11 Februar 1909, 87 Aar 9 Mdr.
Asken nedsat paa Frøslev Kirkegaard, brændt 18-2-1909
Enkemand Ole Hansen Hustru
Forældre: Gmd. Hans Olsen og Karen f. Pedersdatter af Frøslev, Holmens Kanal 24 2 Sal.
ingen Præst medvirkede.

Der maa dog været en Ændring, med Hensyn til hans Urnes Anbringelse i Frøslev. Da jeg flere Gangemed mine Forældre, har set hans Urne i Hallen i Bispebjerg Krematorie.

Efter dette dandt jeg hurtig mere om hans Familie i Frøslev Kirkebog.

1819 Else Hansdatter f. den 12 Maj, hjemmedøbt den 16 Maj 1819 Forældre: Gmd. Hans Olsen paa Hørmark eller Hovmark (Utydeligt) og Karen Pedersdatter.
Faddere: Pigen Johanne Poulsdatter, Gmd. Poul Peder Jensdatter i Frøslev bar Barnet, Gmd. Peder Jen i Gievns, Gmd. Jørgen Olsen i Lund, Gmd. Peder Nielsen i Leirstofte.

Om denne Pige har jeg siden intet kunde finde, end ikke om hun er død.

1821 Ole Hansen f.den 11 Maj, Hjemmedøbt den 13 Maj 1821
Forældre: Gmd. Hans Olsen og Hustru Karen Pedersdatter boende i Hørmark (eller Hovmark)
Faddere: Pigen Johanne Hansdatter af Spjellerup bar Barnet gmd. Johanne Hansdatter af Spjellerup bar Barnet Gmd. Søren Pedersen, Gmd. Peder Christiansen, Gmd. Hans Hansen.

At der har været endnu en Datter, Ane Marie Hansdatter født ca. 1818, og gift boende i Herlev v. København. med husmd. Anders Carlsen, ved jeg fra min Moder, og fra Ane Maries Datter Kirsten kaldet Stine, Kirsten var gift med Niels Olsen, de havde Spækhøkerforretning (En form for Slagterforetning) i Kattesundet.

Af Ane Marie Hansdatter og Anders Carlsens Børn har Jeg fundet
Kirsten Andersdatter født 29-10-1844
Karin Johanne Andersen født 13-9-1849
Hans Peder Andersen født 18-1-1852

det er mulig der har været flere

1871 den 21 Januar, begravet den 29-1-1871 Anders Carlsen Husmd. af Herlev 56 Aar gl. døde af Svindsot.

1890 døde den 7 MArts, begravet den 14 Marts Ane Marie Hansdatter Enke efter Husmd. Anders Carlsen af Herlev, 72 Aar gl. døde af Lungebetændelse.

Ved Kirstens Barnedaab nævnes som Fadder Hans Olsen af Frederiksberg.

Ved Karins Daab nævnes Tjenestekarl Ole Hansen af Herlev.

Ved Hans Peders Daab nævnes Tjenestekarl Hansen Olsen af Vanløse

Ole Hansen giftede sig medens han havde Ejendom i Vanløse, der efter fik han Gaard i København Valby, og sidste i Kaltred ved Kalundborg, hvor hans Kone døde. Efter nogen Flytning, blandt andet hos Sønnen Peter, kom han til København og var der til son Død.

Det er hvad indtil videre kan fortælles om Ole Hansen, hans Forældre og Slægt.

Kategorier
Aner Historie

Lars Christensen af Avedøre og Hans Familie

Lars Christensen er født i Avedøre den 13-3-1735, hans Forældre er Christen Sørensen og Anna Pedersdatter Gaardfolk i Avedøre, Lars Christensen dør den 14-1-1802 68 Aar gl.
Hans Kone Johanne Larsdatter er ogsaa født i Avedøre den 6-2-1735, hendes Forældre er Lars Pedersen og Mette Larsdatter, Hvornaar hun er søs ved jeg ikke.

De blev trolovet den 2-10-1764, og viede Mandag den 5-11-1764, De blv Fæstere af hans Faders Gaard.

Af deres Børn har jeg fundet

Søren døbt 28-7-1765
Mette døbt 7-2-1768
Peder døbt 11-6-1769

Det er den ældste Søn Søren Larsen, der Gifter sig ind i Slægten fra Herstedøster.

Kategorier
Aner Historie

Christen Sørensen af Avedøre og Hans Familie.

hristian Sørensen er født i Avedøre den 5-6-1701, han er Søn af Søren Andernsen og Hustru Apolone Pedersdatter, naar han dør ved jeg ikke.

Hans Kone Anna Pedersdatter er født i Brøndbyøster i 1713 hun var Datter af Gmd. Peder Jørgensen og Mette Ingvorsdatter.
Anna Pederdatter dør den 4-3-1764 50 Aar gl.
Christen og Anna blev gift i 1730 og fæster Gaard i Avedøre, om det er hans Faders Gaard ved jeg ikke, men det antager jeg.

Af deres Børn finder Jeg
Ane døbt 22-4-1731
Ellen døbt 15-2-1733 begr. 4-8-1737 4,5 Aar gl.
Lars døbt 13-4-1735
Mette døbt 1-11-1737 begr. 31-5-1740 2,5 Aar gl.
Apolone døbt 20-2-1746
Ellen døbt 9-2-1749 begr. 13-12-1750 1,5 Aar gl.
Ellen døbt 5-3-1752

Tirsdag den 2-10-1764 blev Christen Sørensen Søn Lars, der havde fæstet Faderens Gaard,og Johanne Lars Peders. gmd. Gaardmandsdatter trolovet.
Copulerede Mandag den 5-11-1765

Mandag den 20-11-1769 blev Jacob Rasmussen Gmd. i Hvissinge, og Apolone Gmd. Christen Sørensens Datter i Avedøre trolovet.
Copulerede Torsdag den 4-1-1770.

Fastelavns Søndag den 4-3-1764 blev Gmd. Christen Sørensens Hustru i Avedøre begravet 50 Aar gl.

Den 25-2-1776 blev Jacob Rasmussen Gmd. i Hvissiage begravet 53 Aar og 4 Mdr. gl.

Mandagen den 10-6-176 blev Jens Nielsen ung Karl, og Apolone Christensdatter, afgangne Jacob Rasmussens Gaardmands Enke i Hvissinnge trolovet.
Copulerede Tirsdagen den 12-11-1776.

Kategorier
Aner Historie

Lars Madsen af Avedøre og hans Familie

Lars Madsen er født1662, hans Fader er Mads Skærædder i Vigerslev, og han er Broder til Kromand Hans 3 Kone Ebbele Mads datter, Han blev gmd, i Avedøre og havde nuværende Matr. Nr. 6 Avedøregaarden. Han blev gift den 18-11-1694 med Maren Hansdatter, der var Kromand Hans Jens Datter af første Ægteskab.

Lars Madsen døde den 15-1-1732 70 Aar gl.

Maren Hansdatter døde 1747 78 Aar gl.

I deres Ægteskab har jeg fundet 9 Børn

Anne døbt 2-6-1695
Margrethe døbt 21-6-1696
Ellen 26-6-1698 død beg. 11-2-1700 2 Aar
Ellen døbt 19-12-1700
Ole døbt 21-10-1703
Mette døbt 31-10-1706 død beg. 31-7-1707 1 Aar
Hans døbt 8-7-1708
Mette døbt 5-11-1713

Ved en Barnedaab den 21-5-1725 er Lars Madsens Datter Ingeborg Huepige, Maren Lars Madsens bar Barnet.

Den 27-10-1715 blev Lars Madsens Datter af Avedøre Anne Larsdatter trolovet til en Person fra Brøndbyvester, navnlig Bonde Pedersen. De blev viede den 1-12-1715.
De var Ejere af Tranemosegaard i Brøndbyvester. Gaarden var i Slægtens Eje til ca. 1930.

Den 8-1-1719 blev Hans Larsen trolovet med Margrethe Larsdatter af Avedøre, Forlovet: Lars Hansen, og Lars Madsen.

Den 26-12-1726 anden Juledag blev Jørgen Sørensen trolovet med Ellen Larsdatter af Avedøre.

Ingen vielsedag er noteret i Kirkebogen for en Række trolovelser.

Kategorier
Aner Historie

Søren Andersen af Avedøre og Hans Familie

Søren Andersen er født 1655, hvem hans Forældre er ved jeg ikke, heller ikke hvor han er fra, men jeg vil tro han er fra Avedøre. Han dør den 11-2-1720 65 Aar gl. som Gmd. i Avedøre
Han gifter sig den 29-5-1683 med Apolone Pedersdatter, hun er født 1658 i Avedøre, som Datter af Gl. Peder Hansen og Margrethe Larsdatter, hun dør den 28-11-1734 76 Aar gl. De bosætter sig i Avedøre, som Gaardmandsfolk og faar 12 Børn.

Margrethe født 17-2-1684 død 13-4-1684 8 Uger gl.
Margrethe født 8-6-1685
Anne født 6-2-1687
Ellene født 15-9-1689
Lars født 6-9-1691
Peder født 8-10-1693
Christen født 18-8-1695 død 22-9-1695 6 Uger gl.
Birrete født 8-11-1696
Olle født 1-1-1699
Christen født 7-10-1703
Jens født 15-8-1706 død 1-8-1717 12 Aar gl.

Om nogle af disse Børn kan jeg oplyse at,

Margrethe blev gift den 24-9-1702 17 Aar gl. med Lars Hansen Fønbo Enkemand i Avedøre. Han dør og bliver begravet den 13-3-1722 68 Aar gl.

Den 3-5-1722 blev Lars Olsen og Margrethe Sørensdatter af Avedøre trolovede, efter Kongelig tilladelse, uanseet de de hinandeni andet og tredie Led er beslægtede.

Den 28-6-1722 blev Lars Olsen og Margrethe Sørensdattre af Avedøre i Glostrup Kirke Ægteviede.

Den 21-2-1717 blev Anne Sørensdatter gift med Peder Mogensen af Ishøj.

Den 2-6-1721 blev Ellene(Ellen) Sørensdatter gift med Ole Jørgensen af Brøndbyøster.

Den 20-9-1733 blev Peder Sørenssøn trolovet med Susanne Pederdatter, hos ham tjenende.

Den 1-3-1722 blev Berrete(Birthe) Sørensdatter gift med Niels Olsen af Brøndbyøster.

Christen Sørenssøn blev gift 1730 med Anna Pedersdatter af Brøndbyøster.

Kategorier
Aner Historie

Avedøre Kro

Efter Poul Høyers Artikkel om gl. Kroer.

Kromand Hans Jensen og hans Familie. Kromand fra 1660-1707.

Avedøre Kro var en Bondegaard med Jord, Som de andre Gaarde.
Den tilhørte Kronen og blev fæstet af Gaardens Beboere. Ved Udskiftningen blev Gaardens Jord anvist ved Brøndbyvester Markskel, noget af Eneberg. Den udflyttede Gaard fik i 1818 Matr. Nr. 14 og kaldes i Dag gl. Enebærgaard.

Gaardens Bygninger i Byen fik Matr. Nr. 29, og ligger i Byens nordvestlige Hjørne i Byen ved Lillegade. Saa sent som i 1957 er man blevet mindet om Gaardens tidligere Eksistens, da dens nuværende Ejer pludselig en Dag fandt sin Flagstanf sunket ca. 3 m ned i Jorden, den var blevet opstillet oven paa Kroens gamle Brønd.

Hans Jensen er den første Kromand i Avedøre Kro, ifølge Birkeskriverens Report af 1706. Han har haft Kroen helt fra 1660 eller fra Tiden lige efter Københavns Belejring.

Om Hans Jensens Oprindelse vides intet, muligvis stammer han fra Køge, i det han undertiden findes med dette Bynavn som Tilnavn. Han er født 1622 og begravet 29-7-1707 i Glostrup, første Gang gift med Anne Cortsdatter født 1626 begravet 17-6-1684. i Glostrup. Gift anden gang 1685 med Dorthe Rasmusdatter født 1669 i Brøndbyvester, begravet 29-6-1694 i Glostrup.

Datter af Bonden i Brøndbyvester. Rasmus Hansen og Karen Christensdatter. Gift tredie gang 18-12-1694 i Glostrup Kirke med Ebbele Madsdatter, født 1665 i Vigerslev, begravet 13-10-1750 i Glostrup. Datter ad Mads Skrædder i Vigerslev.

I hans første Ægteskab var der mindst 6 Børn,idet disse overlevede Moderen, og heraf var de 5 Døtre, et par Tvillinger Maren og Anne født 1669, Karen født 1671 og endnu en Maren født 1675. Den ældste Datter Bendte var gift med Mads Lauritzen i Vigerslev. Sønnen af første Ægteskab hed Jens og boede i Birkerød.

Der var, saavidt der kan ses, ingen Børn i Hans Jensens ander Ægteskab med den 16 aarige Dorthe, i hvert Fald overlever ingen Børn hende.

Hans Jensen var 73 Aar, da han indgik sit tredie Ægteskab, med ikke desto mindre blev dette Ægteskab velsignet med ikke mindre end 8 Børn, det sidste Barn født ca. 5 Maaneder efter, at Hans Jensen var død 85 Aar gl. Af de 8 Børn var der atter 5 Døtre, og af Sønnerne blev de to Gaardmænd i Avedøre, en ny Jens som senere overtog Gaarden og Kroen, og Cort Hansen, der der overtog den Gaard, der senere kom til at hede Kastanienborg.

I Øvrigt havde Ebbele en Broder, Lars Madsen, der var Bonde i Avedøre, og havde den senere Matr. Nr. 6 Avedøregaarden der laa lige over for Kroen. Han var tilmed gift med Hans Jensens Datter Maren af første Ægteskab. Ebbele var hermed Søster til sin Svigersøn.

Foruden at være Gaardmand og Kromand var Hans Jensen tillige Bondefoged, og i 1674 omtales han som Vidne i en Mordsag fra Axel Sehesteds Kro i Brøndbyvester.

Ebbele Madsdatter giftede sig endnu to Gange, og de var begge Kromænd i Kroen. I en Alder af 63 Aar fortsatte hun som Krokone efter sine tre afdøde Mænd. Naar der kunde lade sig gøre, maaa det skyldes af hun havde Sønnen Cort hjemme, og den anden Søn Jens havde fæstet det halve af Kroens Jordtilliggende.

Ebbele drev selv Kroen til Cort Hansen den 14-10-1736 blev giftmed Anders Ingvorsens Enke, Ane Pedersdatter og flyttede ind paa der senere Kastanienborg. Efter hende overgik ogsaa Kroen til Sønnen Jens.

Jens Hansen var Kromand fra 1736-1750

Han var født 22-9-1695 og blev begravet 13-10-1750, han blev gift 19-1-1716 med Margrethe Sørensdatter født 1-3-1696 i Avedøre, og var Datter af Vartovbonde Søren Nielsen Jyde og Barbara Pedersdater. Det var 7 Børn, 3 Døtre og 4 Drenge.
3 Drenge døde som smaa, den 4de døde 26 Aar gl. Det gik bedere med de tre Døtre, hvoraf den ene Anne Margrethe blev gift med Bomand Niels Rasmussen i Brøndbyvester, og de to andre, Ellen og Ebbele blev gift med henholdsvis Niels og Peder Pedersønner, der var Bomænd i Avedøre, indbyrdes Brødre og ogsaa Brødre til CortHansens første Kone Ane Pedersdatter, Faderen til disse Søskende var Bomand i Avedøre Peder Hansen paa den nu kaldte Stevnsbogaard Matr.Nr. 3.

Som tidligere nævnt overtog Jens Hansen, den halve Gaard af Kroen i 1716, og i 1736 har han saa, ved Broderen Cort Overtagelse af egen Gaard, Overtaget Kroen, og samme Aar Navnes han som Bondefoged i Avedøre.

Han og Moderen blev begravet samme Dag.
Det var den 13-10-1750 paa Glostrup Kirkegaard.

Læs mere om Avedøre Kro her

Kategorier
Aner Historie

Ingvor Hansen af Hvissinge og hans familie

Ingvor Hansen var gmd. i Hvissinge, hvor han var gift to gange første med Mette Kjeldsdatter. Anden gang med Anne Rasmusdatter.

Ingvore og Mettes Børn
Anders født 1672
Sidsel
Anne døbt 13-9-1678
Kjeld døbt 2-2-1680
Rasmus døbt 8-7-1683 død 9 uger gl.
Anne døbt 26-10-1684 død 7 uger gl.

Det ser ud til at anne fra 1678 også er død, jan kan dog ikke finde noget derom.

Ingvor Hansen gifter sig igen med Anne Rasmusdatter. Hvem hun er og hvorfra ved jeg ikke, men nu ser det ud til, der er mere held med børnene, jeg har fundet to.

Rasmus døbt 14-11-1686
Mette døbt 24-3-1689 Det bliver hende der føre vor slægt videre

Detefter finder jeg ikke flere børn, og heller ikke når Ingvor Hansen dør, men det må være omkring år 1700, idet hans Enke Anne Rasmusdatter den 18-4-1702 bliver viet til Ole Pedersen, han er enkemand

Aniers Ingvorsøn bliver den 22-11-1696 Ægteviet til Ulviig Svendsdatter af Audøre, salig Lars Hansens Enke, udi Glostrup Kirke.

Anders Ingvorsen Indtræder derved, som Gårdmand i den Gaard, der senere kaldes Kastanienborg i Avedøre.

Anders begraver sin kone Ulviig Svendsdatter af Audøre den 27-4-1721 73 år gl.
Den 11-5-1721 bliver Anders Ingvorsen og Ane Pedersdatter af Audøre trolovet, og den 6-7-1721 bliver de ægteviede. Ane er døbt den 7-1-1703, og Datter af Peder Hansen skoning i Aved’re

Hendes Broder Niels er døbt den 24-2-1709, og giftede sog med Kromand Jens Hansens anden Dater Ebele.

Den 12-2-1736 jordsatted Anders Ingvorsen, Bomand i Avedøre i hans Alders 74 år.

Sidsel Ingvorsdatter blev den 13-11-1701 ægteviet til Hans Hansen, Ungkarl af Egby, udi Glostrup Kirke.

Rasmus Ingvorsen, Ejer af Axel Sehested Kro, Kaldet Nissekroen, det er nuværende gl. Mæglergaard i Brøndbyvester. Han var Ejer af kroen, som han giftede sig ind i, fra 1711-1716. Rasmus var Søn af Ingvor Hansen i Hvissinge og Anne Rasmusdatter, han er født i 1686 og gifter sig 1711, med den forrige Kromands Enke Kirsten Laursdatter. Rasmus Ingvorsen dør 1716 i Brøndbjvester.

Den 19-2-1713 bliver Ingkarl af Rødovre, Peder Jørgensen trolovet med Mette Ingvorsdatter af Hvissinge Ingvor Hansens Datter, Peder Jørgensen havde fæstet Hospitalgods i Brøndbyøster, de vlev gift den 2-7-1713.

Kategorier
Aner Historie

Lidt om vore Forfædre, Uddrag af Glostrup Kirkebog.

Peder Hansen i Avedøre, Gaardmand født 1620, også kaldt gamle Peder Hansen, han var syg og sengeliggende i 20 Aar af Ledegigt, han dør den 5-3-1705, 85 Aar gl. Han var gift med Margrette (Margrethe) Larsdatter, hun var født i 1634 og døde 2-3-1710 76 Aar gl.

Da Kirkebøgernes Daabfortegnelse begynder 1676, har jeg kun Datteren Ellens Daab. De andre Børn er fundet ved forskellige andre lejligheder s.s. Faddere, ved ægteskaber og begravelser.

Af Deres børn har jeg fundet
Lars født ca. 1649
Apolone fødet 1658
Anne
Poul
Niels
Ellen døbt den 1-12-1678

Lars dør, den 21-2-1677 begravet Peder Hansen, hans Søn i Audøre Lars 28 Aar gl.

Apolone Pederdatter født 1658, hun blev gift med Gmd. i Audøre Søren Andersøn født 1655, sansynligvis i Avedøre, han dør 11-2-1720 65 Aar gl. Apolone dør den 28-11-1734 76 Aar gl. Det er ved Apolone vor slægt fortsætter.

Den 4-3-1688 blev Anne Pedersdatter gift med Enkemand Morten Rasmussen af Brøndbyvester.

Den 6-9-1691 var Sønnen Poul Pedersøn, Fadder ved en Barnedaab.

Den 16-10-1701 blev Ellen Pederdatter gift med Enkemand Rasmus Hansøn af Audøre.

Den 17-7-1736 lod Hans Olsøn Vartaus Bonde, Enkemand af Audøre, sin trolove med Ellen Pederdatter, afgangne Rasmus Hansøns Enke samme Sted, de blev viede den 9-9-1736.

Den 10-10-1737 blev Niels Pedersøn, afgangne Peder Hansøns Søn af Audøre. trolovet til Jens Hansøns, Fogeds Datter Ellen Jensdatter samme Sted.
Corpuleret Torsdagen da det holtis December Maanets ordinaire Bededag, som var 12 December.

Den 5-3-1705 blev gl. Peder Hansøn i Audøre jorder, han havde ligget paa sin seng udi 20 Aar og døde udi sin Alders 85 Aar.

Den 2-3-1710 blev Margrette salig Peder Hansøns af Audøre jordesat i sin Alders 76 Aar.

Jeg har af Kirkebogen fundet Margrethe, gl. Peder Hansens Kone, som Gudmoder henved et halvt hundrede Gange, men det har vel ogsaa været lidt trist at skulde sidde hjemme hos sin syge Mand, det har da altid kunde give lidt Adspredelse.
Det kan da ogsaa tyde paa at hun har været en egtet og afholdt Kone i sin By.
Præsten skriver i kirkebogen, som, som Tilføkelse ved en Daab om Margrette gl. Peder Hansens Kone, der har holdt de fleste af Børnene fra Avedøre over Daaben, at hun er foster Moder der udi Byen, og altsaa Gudmoder til næsten hele den kommende Slægt i Avedøre.