Kategorier
Aner Historie

Slægten fra Herstedøster og dens Historie

Om min Bedstemoder Kirsten Pedersdatters Slægt, kan jeg fortælle, idet jeg har afskriftaf Gaardens Papirer, de blev udlaant mig af min Moders Fætter, Martin Pedersen af Herstedøster, til Oversættelse fra den gamle skrift. Og han fortalte at det var det eneste der blev reddet, da den gamle gaard nedbrændte under anden Verdenskrig, de laa i et Jernskrin i et skorstendsrum.
Det er derfor muligt at berette, om de forskellige Ejere og Slægtninge der har haft Gaarden.

Gaarden tilhørte Kongen og er en halvgaard, den havde da Matr. Nr. 14 af Herstedøster By og Sogn, med 8 tdr. 2 skp. 1/2 alb. Krk. Det første skøde fra kongen, udstedes og underskrives den 16 Juli 1766, til den i Gaarden boende Bonde Niels Hansen. Niels Hansen var gift med den tidligere Ejer Jens Nielsens Enke Appolone Albrechtsdatter, og havde i dette Ægteskab en Datter Kirsten Nielsdatter. Appolones tredie Ægteskab er med Landsoldat Peder Pedersen, og der udstedes Skøde til ham den 30 December 1772. I dette tredie Ægteskab er ingen Børn.

Da Peder og Appolone som ældre gaar paa Aftægt, oprettes et nyt Skøde til en ny Landsoldat Peder Pedersen, men paa Betingelse af at han ægter Appolones Datter Kirsten Nielsdatter, hvad han saa gør og faar Gaarden, og betaler den fastsatte Købesum af, tre hundrede Krigsdaler Caurent, samt Aftægt til de to gamle.
Skøde er af 20 November 1790 og tinglæst den 22 November.

Den 13 Marts 1795 opretter Kirsten Nielsdatter og Peder Pedersen Testamente, der staar blandt. “Uden i dette vort Ægteskab at efterlade os Livsarvinger, Skal den efterlevende beholde alt vores tilhørende fælles Boe og Ejendele, rørendes og urørenden af hvad Navn nævnes.

Den 13 Marts 1800 blev Københavns Skifteret sat, i det Peder Pedersen Gaardman af Herstedøster, anmeldt at hans Svigermoder ved Navn Appolone Albrets Datter er for omtrent 2 a 4 Uger siden ved døden afgangen. Hvorfor han nu vilde afgøre med afdøde Appolone Albrets Datters Arvinger deres tilkommende Arvelod, dem ved hendes dødelige Afgang tilsagte 40 Rd.
Kompaenaten (Peder Pedersen) forklarede paa Rettens Tilspørgende, at den afdøde Kone Appolone Albrets Datter havde været 3 gange gift. Hendes første Ægteskab var med afdøde Jens Nielsen, af dette Ægteskab avlede hun en Datter Anna Jensdatter, dift med Peder Nielsen, som Deres fødte Værge.
Denne Forretning blevi Overensstemmelse saaledes delte

1. Drengebarn Jens Pedersen 27 Aar tillægges 1/2 Parten ad de 20 Rd. med 10 Rd.
2. Det andet Drengebarn Albert Pedersen 15 Aar 1/2 Part 10 Rd. hvorfor Husm. Peder Nielsen kvitere for den mindresarige.

Gaarden faar efter forfattet ny jordebog Aar 1800 Matr. Nr. 18 Efter Peder Pedersens død gifter Kirsten sig igen.

Tirsdag den 12 Februar 1805 blev ægteviede i Herstedøster Kirke, Unkarl Søren Larsen fra Avedøre, og Kirsten Nielsdatter, afgangne Peder Pedersens Enke i Herstedøster

Kirsten og Søren Larsens Søn Peder Sørensen overtager Gaarden efter dem, men her ligger ingen Papirer elle skøde, ij heller Aftægts Papirer om denne overtagelse.

Den 14-4-1829 gifter Peder Sørensen sig 22 1/2 Aar gl., der staar Gaardmandssøn hos sin Fader Gmd. Søren Larsen i Herstedøster, med Inger Bertelsdatter 23 Aar, Tjenestepige hos md. Jacob Sørensen i Herstedøster. (jeg mener Jacob og Peder er Brødre).
Inger er selv født i Herstedøster, og Datter af Husm. og Hjulmand Hans Bertelsen og Hustru Jørgensdatter.

Af deres Børn har jeg fundet disse
Lars Pedersen født 11-7-1832
Kirsten Pedersdatter født 23-5-1837
Søren Pedersen født 20-8-1839 død 3-11-1829
Søren Pedersen født 14-9-1840
Ole Pedersen født 22-2-1843
Mette Pederdatter født 7-4-1845
Maren Pedersatter født 10-6-1847
Johanne Pedersdatter født 10-6-1847 død 5-11-1847

Kirsten Nielsdatter dør den 13-6-1841 78 Aar og 8 Mdr. gl.
Søren Larsen dør den 7-7-1843 79 Aar gl.

Peder Sørensen faar Skøde paa Gaarden den 29 Januar 1840, faa Aar før Forældrene dør, hvilket fremgaar af Købekontrakt mellem Peder Sørensen og Sønnen Ole Pedersen. I Peder og Oles Handel er Købesummen akkorderet til 7200 Kr. for Løsøre, og 24800 Kr. for fast Ejendom samt Aftægt til Forældrene, som maa siges af være ret saa krævende, idet Peder Sørensen forlanger ny Aftægtbolig opført, hvis han og Konen ikke finder sig tilfreds i den gamle. Ved Ole Pedersens Overtagelse har Gaarden faaet nyt Matr. Nr. og er nu Matr. Nr. 19a og 19b samt 20c, efter Tilkøb af to Parceller, den har nu af Hartkorn ialt 7 tdr. 6 skp. 2 fjk. Skødet underskrives 23 november 1877 og tinglæses den 3 September 1878.

Peder Sørensen dør den 12-8-1878 72 Aar gl., og hans Kone Inger Bertelsdatter dør den 31-3-1879 72 1/2 Aar gl.

Efter Ole Pedersens alt for tidlige død, drev hans Enke Maren Nielsdatter Gaarden videre ved sine to Sønners Hjælp. Maren var Datter af Gmd. i Risby, Niels Pedersen og Hustru Marie Pedersen, og de var Ejere af Østbakkegaarden i Risby.

Der var to Sønner i Ole og Marens Ægteskab, den ældste Niels Peder Pedersen, indgiftede sig i den klods på af Fødegaarden liggende Nabogaard, men blev ret tidlig Enkemand, han giftede sig ikke senere.

Den yngste Søn Martin Pedersen giftede sig og fik Fødegaarden, ogsaa hans Kone døde tidligt, og hans Moder holdt Hus for ham, da hun døde giftede Martin sig igen.

Under anden Verdenskrig brændte begge Gaardene for dem ved Ildpaasættelse, og Gaardenes Jorde blev udstykket til Gartnerrier og Gaardspladsenes bebygget med Parcelhuse.

Niels Peder Pedersen er siden død i Rødovre, men Martin Pedersen lever endnu i sit Hus i Glostrup (Februar 1980)

Ole Hansen

Om Ole Hansen min Bedstefader, og hvis Efterkommere dette Register omhandler, har der ad min Moder og hendes søskende ingen meddelese om hans sælgt været, og jeg tror ikke nogen af hans Børn har kendt dertil, udover at han var født paa Stevns, og at hans Fader var Fæstebonde under Gjordslev Gods.
Derimod er der fortalt mig flere Historier om ham og hans Virke, som dog ikke høre med her i vort Slægtsregister.
Jeg skal nu prøve at nedfælde hvad jeg har fundet, og begynde med hvad jeg vidste paa Forhaand. Det var at han var født paa Stevns, havde været Mælkekusk paa Vintappergaarden i Kg. Lyngby, og med Flid og Sparsommelighed faaet købt en mindre Landejendom i Vanløse ved København.

I Folketællingslisten af 1860 for Vanløse Brønshøj Sogn

4 Gaard
Ole Hansen 39 Aar gl. født i Frøslev Stevns
Husholderske: Kirsten Andersdatter f. i Herlev Sogn
Tjenestefolk: Søren Johansen f. i Lyngby Sogn
Tjenestefolk: Jens Jensen f. i Brønshøj Sogn

Kirsten Andersdatter er Oles Søsterdatter.

Saa vidste jeg hvor Ole var fra, og begyndte af søge efter ham i Frøslev, men da jeg ikke kendte hans Fødselsdag eller hans Forældres Navne, opdagede jeg at der var 3 Børn ved Navn Ole Hansen, fra omkrig de AQar hvor min bedstefader maatte være født. Jeg ledte længe, indtil jeg i Holmens Sogns Kirkebog fandt hans Søs og Begravelse, der Staar.

Ole Hansen død den 11 Februar 1909, 87 Aar 9 Mdr.
Asken nedsat paa Frøslev Kirkegaard, brændt 18-2-1909
Enkemand Ole Hansen Hustru
Forældre: Gmd. Hans Olsen og Karen f. Pedersdatter af Frøslev, Holmens Kanal 24 2 Sal.
ingen Præst medvirkede.

Der maa dog været en Ændring, med Hensyn til hans Urnes Anbringelse i Frøslev. Da jeg flere Gangemed mine Forældre, har set hans Urne i Hallen i Bispebjerg Krematorie.

Efter dette dandt jeg hurtig mere om hans Familie i Frøslev Kirkebog.

1819 Else Hansdatter f. den 12 Maj, hjemmedøbt den 16 Maj 1819 Forældre: Gmd. Hans Olsen paa Hørmark eller Hovmark (Utydeligt) og Karen Pedersdatter.
Faddere: Pigen Johanne Poulsdatter, Gmd. Poul Peder Jensdatter i Frøslev bar Barnet, Gmd. Peder Jen i Gievns, Gmd. Jørgen Olsen i Lund, Gmd. Peder Nielsen i Leirstofte.

Om denne Pige har jeg siden intet kunde finde, end ikke om hun er død.

1821 Ole Hansen f.den 11 Maj, Hjemmedøbt den 13 Maj 1821
Forældre: Gmd. Hans Olsen og Hustru Karen Pedersdatter boende i Hørmark (eller Hovmark)
Faddere: Pigen Johanne Hansdatter af Spjellerup bar Barnet gmd. Johanne Hansdatter af Spjellerup bar Barnet Gmd. Søren Pedersen, Gmd. Peder Christiansen, Gmd. Hans Hansen.

At der har været endnu en Datter, Ane Marie Hansdatter født ca. 1818, og gift boende i Herlev v. København. med husmd. Anders Carlsen, ved jeg fra min Moder, og fra Ane Maries Datter Kirsten kaldet Stine, Kirsten var gift med Niels Olsen, de havde Spækhøkerforretning (En form for Slagterforetning) i Kattesundet.

Af Ane Marie Hansdatter og Anders Carlsens Børn har Jeg fundet
Kirsten Andersdatter født 29-10-1844
Karin Johanne Andersen født 13-9-1849
Hans Peder Andersen født 18-1-1852

det er mulig der har været flere

1871 den 21 Januar, begravet den 29-1-1871 Anders Carlsen Husmd. af Herlev 56 Aar gl. døde af Svindsot.

1890 døde den 7 MArts, begravet den 14 Marts Ane Marie Hansdatter Enke efter Husmd. Anders Carlsen af Herlev, 72 Aar gl. døde af Lungebetændelse.

Ved Kirstens Barnedaab nævnes som Fadder Hans Olsen af Frederiksberg.

Ved Karins Daab nævnes Tjenestekarl Ole Hansen af Herlev.

Ved Hans Peders Daab nævnes Tjenestekarl Hansen Olsen af Vanløse

Ole Hansen giftede sig medens han havde Ejendom i Vanløse, der efter fik han Gaard i København Valby, og sidste i Kaltred ved Kalundborg, hvor hans Kone døde. Efter nogen Flytning, blandt andet hos Sønnen Peter, kom han til København og var der til son Død.

Det er hvad indtil videre kan fortælles om Ole Hansen, hans Forældre og Slægt.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *