Kategorier
Aner Historie

Avedøre Kro

Efter Poul Høyers Artikkel om gl. Kroer.

Kromand Hans Jensen og hans Familie. Kromand fra 1660-1707.

Avedøre Kro var en Bondegaard med Jord, Som de andre Gaarde.
Den tilhørte Kronen og blev fæstet af Gaardens Beboere. Ved Udskiftningen blev Gaardens Jord anvist ved Brøndbyvester Markskel, noget af Eneberg. Den udflyttede Gaard fik i 1818 Matr. Nr. 14 og kaldes i Dag gl. Enebærgaard.

Gaardens Bygninger i Byen fik Matr. Nr. 29, og ligger i Byens nordvestlige Hjørne i Byen ved Lillegade. Saa sent som i 1957 er man blevet mindet om Gaardens tidligere Eksistens, da dens nuværende Ejer pludselig en Dag fandt sin Flagstanf sunket ca. 3 m ned i Jorden, den var blevet opstillet oven paa Kroens gamle Brønd.

Hans Jensen er den første Kromand i Avedøre Kro, ifølge Birkeskriverens Report af 1706. Han har haft Kroen helt fra 1660 eller fra Tiden lige efter Københavns Belejring.

Om Hans Jensens Oprindelse vides intet, muligvis stammer han fra Køge, i det han undertiden findes med dette Bynavn som Tilnavn. Han er født 1622 og begravet 29-7-1707 i Glostrup, første Gang gift med Anne Cortsdatter født 1626 begravet 17-6-1684. i Glostrup. Gift anden gang 1685 med Dorthe Rasmusdatter født 1669 i Brøndbyvester, begravet 29-6-1694 i Glostrup.

Datter af Bonden i Brøndbyvester. Rasmus Hansen og Karen Christensdatter. Gift tredie gang 18-12-1694 i Glostrup Kirke med Ebbele Madsdatter, født 1665 i Vigerslev, begravet 13-10-1750 i Glostrup. Datter ad Mads Skrædder i Vigerslev.

I hans første Ægteskab var der mindst 6 Børn,idet disse overlevede Moderen, og heraf var de 5 Døtre, et par Tvillinger Maren og Anne født 1669, Karen født 1671 og endnu en Maren født 1675. Den ældste Datter Bendte var gift med Mads Lauritzen i Vigerslev. Sønnen af første Ægteskab hed Jens og boede i Birkerød.

Der var, saavidt der kan ses, ingen Børn i Hans Jensens ander Ægteskab med den 16 aarige Dorthe, i hvert Fald overlever ingen Børn hende.

Hans Jensen var 73 Aar, da han indgik sit tredie Ægteskab, med ikke desto mindre blev dette Ægteskab velsignet med ikke mindre end 8 Børn, det sidste Barn født ca. 5 Maaneder efter, at Hans Jensen var død 85 Aar gl. Af de 8 Børn var der atter 5 Døtre, og af Sønnerne blev de to Gaardmænd i Avedøre, en ny Jens som senere overtog Gaarden og Kroen, og Cort Hansen, der der overtog den Gaard, der senere kom til at hede Kastanienborg.

I Øvrigt havde Ebbele en Broder, Lars Madsen, der var Bonde i Avedøre, og havde den senere Matr. Nr. 6 Avedøregaarden der laa lige over for Kroen. Han var tilmed gift med Hans Jensens Datter Maren af første Ægteskab. Ebbele var hermed Søster til sin Svigersøn.

Foruden at være Gaardmand og Kromand var Hans Jensen tillige Bondefoged, og i 1674 omtales han som Vidne i en Mordsag fra Axel Sehesteds Kro i Brøndbyvester.

Ebbele Madsdatter giftede sig endnu to Gange, og de var begge Kromænd i Kroen. I en Alder af 63 Aar fortsatte hun som Krokone efter sine tre afdøde Mænd. Naar der kunde lade sig gøre, maaa det skyldes af hun havde Sønnen Cort hjemme, og den anden Søn Jens havde fæstet det halve af Kroens Jordtilliggende.

Ebbele drev selv Kroen til Cort Hansen den 14-10-1736 blev giftmed Anders Ingvorsens Enke, Ane Pedersdatter og flyttede ind paa der senere Kastanienborg. Efter hende overgik ogsaa Kroen til Sønnen Jens.

Jens Hansen var Kromand fra 1736-1750

Han var født 22-9-1695 og blev begravet 13-10-1750, han blev gift 19-1-1716 med Margrethe Sørensdatter født 1-3-1696 i Avedøre, og var Datter af Vartovbonde Søren Nielsen Jyde og Barbara Pedersdater. Det var 7 Børn, 3 Døtre og 4 Drenge.
3 Drenge døde som smaa, den 4de døde 26 Aar gl. Det gik bedere med de tre Døtre, hvoraf den ene Anne Margrethe blev gift med Bomand Niels Rasmussen i Brøndbyvester, og de to andre, Ellen og Ebbele blev gift med henholdsvis Niels og Peder Pedersønner, der var Bomænd i Avedøre, indbyrdes Brødre og ogsaa Brødre til CortHansens første Kone Ane Pedersdatter, Faderen til disse Søskende var Bomand i Avedøre Peder Hansen paa den nu kaldte Stevnsbogaard Matr.Nr. 3.

Som tidligere nævnt overtog Jens Hansen, den halve Gaard af Kroen i 1716, og i 1736 har han saa, ved Broderen Cort Overtagelse af egen Gaard, Overtaget Kroen, og samme Aar Navnes han som Bondefoged i Avedøre.

Han og Moderen blev begravet samme Dag.
Det var den 13-10-1750 paa Glostrup Kirkegaard.

Læs mere om Avedøre Kro her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *